hochwertige Metallarbeiten MIKOV Skalica

Politika kvality 

Dodržiavaním požadovanej kvality výrobkov, trvalým a systematickým sledovaním potrieb našich zákazníkov sa stať  a trvale udržať v očiach našich zákazníkov ako vzorový dodávateľ. Zabezpečením primeraných pracovných podmienok, vytvorením priaznivého pracovného prostredia a dodržiavaním legislatívnych predpisov prispievať k lojalite zamestnancov.

Povzbudzovaním rozvoja a vzdelávania zamestnancov prispievať k ich kvalifikačnému rastu. Neustálou modernizáciou technológie a inováciami zlepšovať kvalitu výrobných procesov a výrobkov. Zodpovedným vedením spoločnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov a systému manažérstva kvality zhodnocovať investované prostriedkov majiteľov v podobe rozvoja dlhodobo konkurencieschopnej spoločnosti. 

Byť pre dodávateľov korektným a dlhodobým partnerom. Organizačným zabezpečením dodržiavaním environmentálnych predpisov byť ohľaduplní voči okolitému prostrediu. Zisťovaním príčin chýb a preventívnymi opatreniami predchádzať finančným stratám z nekvality.

Ochrana životného prostredia

V súlade s ochranou životného prostredia spoločnosť MIKOV Skalica dodržiava nasledovné zásady: – znižuje spotrebu všetkých druhov energií a zabezpečuje ich efektívne využívanie – chráni životné prostredie prostredníctvom implementácie princípov čistejšej produkcie v rámci svojej činnosti (výrobný proces, administratíva) – vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami – zabezpečuje vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činnosti na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia

Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu EKOprofit  Bratislava 2012 – 2014

EKOprofit je celosvetovo úspešný konzultačný program pre firmy s cieľom redukovať prevádzkové náklady a environmentálny dopad. Cieľom EKOprofitu je prevencia a redukcia environmentálnych aspektov a ich vplyvov ako napr. predchádzanie vzniku odpadov, emisií namiesto ich zneškodňovania a spracovávania. V rámci projektu EKOprofit Bratislava sa spoločnosť učí systematicky identifikovať a realizovať opatrenia na znižovanie prevádzkových nákladov a environmentálnych vplyvov ich činnosti.