Ochrana životného prostredia

V súlade s ochranou životného prostredia spoločnosť MIKOV Skalica dodržiava nasledovné zásady: – znižuje spotrebu všetkých druhov energií a zabezpečuje ich efektívne využívanie – chráni životné prostredie prostredníctvom implementácie princípov čistejšej produkcie v rámci svojej činnosti (výrobný proces, administratíva) – vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami – zabezpečuje vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činnosti na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia

Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu EKOprofit  Bratislava 2012 – 2014

EKOprofit je celosvetovo úspešný konzultačný program pre firmy s cieľom redukovať prevádzkové náklady a environmentálny dopad. Cieľom EKOprofitu je prevencia a redukcia environmentálnych aspektov a ich vplyvov ako napr. predchádzanie vzniku odpadov, emisií namiesto ich zneškodňovania a spracovávania. V rámci projektu EKOprofit Bratislava sa spoločnosť učí systematicky identifikovať a realizovať opatrenia na znižovanie prevádzkových nákladov a environmentálnych vplyvov ich činnosti.